Adatkezelési tájékoztató

 1. BEVEZETÉS 
  Pánczél Zsófia egyéni vállalkozó (5600, Békéscsaba, Lencsési út 22 Földszint 1., a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai intézkedést, mely az adatok biztonságos kezelését szolgálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: – 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.); – 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.); – 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.); – 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); – 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); – 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.); – 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.); – 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.); – 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); – 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

  2. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA 
  Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. 

  3. JÁTÉKHELYSZÍNI ÉS INTERNETES ADATKEZELÉSEK 

  3.1. IDŐPONTFOGLALÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK

A honlap látogatásához nincs szükség regisztrációra, így személyes adatokat sem kell megadnia, azonban a honlapon található meghatározott szolgáltatás igénybe vétele kizárólag személyes adatok közlésével lehetséges (időpontfoglalás). A foglalási időpont során kért adatok egy részének megadása önkéntes, míg néhány adat megadása szükséges, mely egyben azt jelenti, hogy ezen adatok szolgáltatásának megtagadása esetén Ön elfogadja annak lehetőségét, hogy a portál egyes részeihez, illetve szolgáltatás megrendelésének lehetőségéhez Ön nem férhet hozzá. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által megadott adatok valóságát és helyességét a Kalitkaszoba nem ellenőrzi, a helyes tartalomért kizárólag Önt terheli a felelősség.

3.2. JÁTÉKHELYSZÍNI VÁSÁRLÓI ADATOK 
Az adatkezelés célja: a játékhelyszínen történő vásárlás, megrendelés, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a foglalások teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése. A kezelt adatok köre: megrendelésszám, dátum, időpont, név, cím, e-mail cím, a megrendelt szolgáltatás megnevezése, mennyisége, vételára; számlázási név, számlázási cím, adószám, a helyszínen készített fényképek, aláírás; átutalásos fizetési mód esetén faxszám és bankszámlaszám. Az adatkezelés időtartama: miden fenti adat tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év. 

3.3. JÁTÉKHELYSZÍNI VÁSÁRLÓI BALESETEK 
A játékhelyszínek területén történt balesetek dokumentálására Szolgáltató baleseti jegyzőkönyvet vesz fel. Az adatkezelés célja: a játékterületen bekövetkezett ügyfélbalesetek dokumentálása. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. A kezelt adatok köre: azonosítószám, a balesetet szenvedett vásárló neve, címe, telefonszáma, a baleset dátuma, időpontja, pontos helye, az esemény rövid leírása, szemtanúk neve, címe, orvosi ellátásra vonatkozó információk, szöveges észrevétel. Az adatkezelés időtartama: a Ptk. 6:22. §- ban foglaltaknak megfelelően öt év. 

3.4. AZ KALITKASZOBA.HU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI 
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatók adatait. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe a felhasználó eszközével és böngészőjével kapcsolatos adatok, a felhasználó számítógépének IP-címe, valamint a felhasználó földrajzi elhelyezkedése. Az adatkezelés időtartama: egy hónap. Szolgáltató a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

3.5. JÁTÉKHELYSZÍNI VAGYONVÉDELMI MEGFIGYELŐRENDSZER 
Szolgáltató játékterületein elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszer működik. Az adatkezelés célja: a játékmenet követése adott szobákban, aktív kapcsolatfelvétel a játékmesterrel, az emberi élet, a testi épség, a vagyon védelme, a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása Szolgáltató játékterületére való belépéssel, az SzVMt. 30. §-a alapján. A kezelt adatok köre: a játékterületre belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb személyes adatai. Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában harminc nap.

3.6. A FELVÉTELEK FELHASZNÁLÁSA 
A kamerák aktuális képének megtekintésére, a felvételek megtekintésére, adathordozóra rögzítésére jogosultak: Szolgáltató jogosultsággal rendelkező munkavállalói. Szolgáltató által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az aktuális játék felügyeletére, az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek. Azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a rögzítésétől számított három munkanapon, belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérhetik, hogy az adatot a szolgáltató ne semmisítse meg. A felvételeken szereplő személyek nem kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését. Adattovábbítás: szabálysértési- vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé. Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek. Az adattovábbítások jogalapja: a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171. § (2) bekezdése, valamint az újSztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése. 

3.7. ÜGYFÉLLEVELEZÉS 
Amennyiben a szolgáltatás igénybevétele során kérdés merülne fel, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a bekescsaba@kalitkaszoba.hu e-mail címen kapcsolatba léphet az adatkezelővel. Szolgáltató minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl. 

3.8. EGYÉB ADATKEZELÉSEK 
Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.  

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 
Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket biztonságosan kezeli, és megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. 

5. AZ ADATKEZELŐ ADATAI 
Név: Pánczél Zsófia
Székhely: 5600 Békéscsaba Lencsési út 22. Fsz.1.
Adószám: 59328401-1-24
E-mail cím: bekescsaba@kalitkaszoba.hu

 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 
  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a szolgáltató költségtérítést állapíthat meg. A szolgáltató a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. A szolgáltató a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. A szolgáltató az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. A szolgáltató mentesül az adatkezelésből adódó felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Telefon: 06-1-391-1400
  Fax: 06-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: http://www.naih.hu